วันอังคาร

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐น. มาแต่งหน้าให้นักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์
เวลา ๐๗๐๐-๐๘.๐๐น. จัดฃบวนเดินพาเหรดฃองสีแดง  
เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๕๐น.แข่งขันกีฬาสี


ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒ความมีน้ำใจนักกีฬา
 

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๕๐น.แข่งขันกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.ความมีน้ำใจนักกีฬา

บันทึกการปฏิบัติงาน

 
วัน ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐น.สอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.๒/๒
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. สอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.๕/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๕๐น.แข่งขันกีฬาสี


ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน
๓.ความมีน้ำใจนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่ไม่เข้าใจคำสั่งในการจัดทำแบบฝึกหัด แก้ไขโดยการให้เพื่อนที่ใกล้กันอธิบายถึงคำสั่งดังกล่าว หรือเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น.สอนรายวิชาภาษาอังฤษชั้นป.๕/๑
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๕๐น.แข่งขันกีฬาสี

ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน
๓.ความมีน้ำใจนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่ไม่เข้าใจคำสั่งในการจัดทำแบบฝึกหัด แก้ไขโดยการให้เพื่อนที่ใกล้กันอธิบายถึงคำสั่งดังกล่าว หรือเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๐๐น. คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตพื้นที่ของแต่ละชั้นเรียนที่ต้องทำความ สะอาด และ จัดระเบียบแถวนักเรียนหน้าเสาธง.
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐น  สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป๒/๒
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๕๐น.แข่งขันกีฬาสี


ผลการปฏิบัติงาน
๑.ความมีระเบียบวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
๒.การควบคุมชั้นเรียน
๓.ความมีน้ำใจนักกีฬา

ปัญหาและการแก้ไข
๑. นักเรียนประมาณ ๑๐% ที่ไม่เข้าใจคำสั่งในการจัดทำแบบฝึกหัด แก้ไขโดยการให้เพื่อนที่ใกล้กันอธิบายถึงคำสั่งดังกล่าว หรือเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน

ตารางสอน

Time

Day

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

Mon

Lunch

English2/2

Tue

English 5/1

Wed

English2/2

English 5/2

Thu

Fri

English5/2

English5/1